Statut Fundacji

Statut fundacji pod nazwą Fundacja 4 STYLE uchwalony dnia 27 października 2015 r.

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja 4 STYLE” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Karola Szpara, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdalenę Hradecką – Madlewską w kancelarii notarialnej w Wieliczce, przy ul. Sienkiewicza 34,  Repertorium A nr 3010/2015 r., w dniu 13 października 2015 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Kraków.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Właściwym ministrem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Cele i zasady działania Fundacji.

§5

Celami Fundacji są:

 1. Działalność na rzecz rozwoju polskiego wzornictwa przemysłowego.
 2. Działalność naukowo-techniczna w zakresie udoskonalania procesu produkcji mebli.
 3. Wspieranie polskiej sztuki użytkowej.
 4. Promowanie wiedzy o antykach.
 5. Kreowanie, promocja i finansowanie wydarzeń i działań z zakresu kultury i sztuki.
 6. Promowanie artystów oraz ich działalności twórczej.
 7. Materialne wspieranie artystów rozpoczynających karierę twórczą.
 8. Poszukiwanie obiecujących twórców i wspieranie ich w rozwoju artystycznym.
 9. Popularyzacja polskiej kultury i sztuki w kraju i za granicą, w tym przede wszystkim edukacja społeczeństwa w zakresie sztuki współczesnej.
 10. Pielęgnowanie dotychczasowej współpracy różnych instytucji oraz stowarzyszeń kulturalnych oraz inicjowanie nowych ważnych relacji i związanych z nimi wydarzeń artystycznych w Polsce i za granicą.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Promowanie polskiego wzornictwa przemysłowego w kraju i za granicą.
 2. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą w zakresie wzornictwa meblowego.
 3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 4. Organizowanie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych oraz edukacyjnych (wystawy, sympozja, plenery, wykłady, spotkania, festiwale, targi sztuki, aukcje, projekcje filmowe, pokazy performance, konkursy, koncerty).
 5. Współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami (w kraju i za granicą), instytucjami oraz innymi podmiotami realizującymi cele zgodne z celami działania Fundacji.
 6. Finansowanie stypendiów i staży oraz udzielanie innych form wsparcia materialnego dla artystów, zwłaszcza studentów ostatnich lat i niedawnych absolwentów uczelni artystycznych, oraz osób zawodowo związanych z szeroko pojętą działalności kulturalną i artystyczną oraz jej promocją.
 7. Udział w targach stuki (w kraju i za granicą), pokazach i wystawach dzieł sztuki, zwłaszcza organizowanych przez młodych twórców rozpoczynających karierę artystyczną.
 8. Promocję twórczości artystów, zwłaszcza przedstawicieli młodego pokolenia.
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie celów Fundacji.

§7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§8

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Wartość środków majątkowych z funduszu założycielskiego przeznaczona na działalność gospodarczą Fundacji wynosi 1000 zł.

§9

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. prowadzonej działalności gospodarczej Fundacji.

§10

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§11

Wszelkie dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność zgodną z celami określonymi w niniejszym statucie.

§12

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;
 2. przekazywać majątku na rzecz członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji.

§13

 1. Fundacja działa poprzez swoje organy. Organem fundacji jest Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, niezależnie od zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży, z zastrzeżeniem § 17 ust. 6.

§14

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 osób powoływanych przez Fundatora na 5-letnią kadencję.
 2. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Powołując Zarząd Fundator wskazuje osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu oraz osobę pełniącą funkcję Członka Zarządu.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Fundator może w każdym czasie odwołać Zarząd Fundacji lub poszczególnego Członka Zarządu z pełnionej funkcji.

§15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 6. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§16

 1. Rada Fundacji składa się nie mniej niż z 3, a nie więcej niż z 7 członków, którzy sprawują swoją funkcję przez czas nieoznaczony.
 2. Pierwszych 3 członków Rady Fundacji powołuje Fundator w drodze uchwały powziętej niezwłocznie po przyjęciu statutu Fundacji.
 3. Kolejni członkowie Rady Fundacji mogą być powołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały.
 4. Członkami Rady fundacji:
 1. nie mogą być członkowie Zarządu Fundacji ani osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Fundator powołuje spośród pierwotnych członków Rady Fundacji Przewodniczącego Rady Fundacji, który organizuje pracę Rady Fundacji. Zmiana osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady może nastąpić wskutek uchwały Rady Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§17

 1. Rada Fundacji pełni rolę organu nadzorczego i kontrolnego w stosunku do Zarządu Fundacji.
 2. Rada Fundacji zbiera się na wniosek Fundatora lub Przewodniczącego Rady Fundacji nie rzadziej niż 1 raz w roku i podejmuje decyzje w formie uchwał.
 3. Dla ważności uchwał Rady Fundacji niezbędna jest obecność nie mniej niż 3 osób, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 4. Rada Fundacji rozpatruje, opiniuje i zatwierdza przedstawione przez Zarząd Fundacji merytoryczne i finansowe sprawozdania z działalności Fundacji.
 5. Rada Fundacji ma prawo do kontrolowania stanu majątkowego Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§18

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu bez ograniczeń lub samodzielnie Członek Zarządu z ograniczeniem do oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych o wartości do 5.000 (pięciu tysięcy) złotych.

Zmiana Statutu

§19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji lub Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§21

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji.

§22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§23

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach .

§24

 1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się w dniu 31 grudnia 2016 roku.

Instagram

W górę

Polityka prywatności

realizacja: Strony internetowe Kraków - Netido.pl